OPĆI UVJETI POSLOVANJA DRUŠTVA EKOSEN D.O.O.

1. PREDMET OPĆIH UVJETA
1.1. Ovi opći uvjeti uređuju odnose Kupca i društva EKOSEN d.o.o.,
Jaruščica 11, 10000 Zagreb, telefon: +386 91 111 02 50, elektronička
pošta: info@ekosen.hr, kao Prodavatelja (dalje u tekstu: Prodavatelj), u
vezi s Kupčevom kupnjom Prodavateljeve robe i usluga.
1.2. Kupac je svaka osoba koja s društvom EKOSEN d. o. o. ima valjan ugovor o kupoprodaji Prodavateljeve robe i usluga.
1.3. Valjanim ugovorom smatra se potvrđena i plaćena ponuda koju je Kupac primio od Prodavatelja.
1.4. Sve ugovorne odredbe između Prodavatelja i Kupca u vezi kupoprodaje
robe i usluga uređene su ovim općim uvjetima poslovanja te konkretnom
narudžbom/ponudom.
1.5. Opći uvjeti, koji se mogu izmijeniti po potrebi, objavljeni su na
internetskoj strani društva Ekosen d. o. o. (ekosen.hr).

2. NEVALJANOST DRUGIH UGOVORNIH ODREDBI
2.1. Ovi opći uvjeti imaju jaču pravnu snagu od suprotnih ugovornih odredbi Kupca ili ugovornih odredbi treće

osobe, a koje odstupaju od ovih općih uvjeta.
2.2. Ovi opći uvjeti vrijede i onda kada Prodavatelj, upoznat sa
suprotnim ili različitim ugovornim odredbama Kupca ili treće osobe,
nešto ispuni ili učini kakvu drugu konkretnu radnju koja bi se mogla
smatrati prihvatom suprotnih ili različitih ugovornih odredbi kupca ili
trećih. Valjanost spomenutih odredbi je u svakom slučaju isključena.
To vrijedi i onda kada bi se ugovorne odredbe kupca ili treće osobe
mogli smatrati prihvaćenima nakon stupanja na snagu ovih općih uvjeta.

3. OSOBE NA KOJE SE PRIMJENJUJU OPĆI UVJETI
3.1. Između Prodavatelja i svih osoba koje bi se mogle smatrati
potrošačem u smislu potrošačkog zakonodavstva, vrijede samo opći
uvjeti navedeni u ovom dokumentu.
3.2. U slučaju iz prethodne točke, u svakom slučaju kao dopuna općim
uvjetima vrijede odredbe potrošačkog zakonodavstva, a koji imaju
jaču pravnu snagu od eventualnih suprotnih odredbi ovih općih uvjeta.

4. VALJANOST U ODNOSU NA POTROŠAČE
Pri kupnji Kupca obvezuju opći uvjeti valjani u trenutku kupoprodaje.
Pri slanju narudžbe svaki je Kupac ponaosob upozoren na opće uvjete
koji su u tom trenutku važeći, a upoznatost i slaganje s njima Kupac
potvrđuje slanjem narudžbe odnosno potvrdom primljene ponude
(izvršenjem plaćanja).

5. VALJANOST U ODNOSU NA STRANE OSOBE
Ovi opći uvjeti vrijede neovisno o statutarnom ili stvarnom sjedištu
Kupca te neovisno o njegovoj stvarnoj sposobnosti razumijevanja jezika
na kojem su sastavljeni ovi opći uvjeti. Prema odredbama potrošačkog
zakonodavstva kupac može zahtijevati sklapanje ugovora na temelju ovih
općih uvjeta i na drugom jeziku.

6. OGLAŠAVANJE
6.1. Objave Prodavatelja predstavljaju iznošenje osnovnih uvjeta
kupoprodaje, osim ukoliko je u pojedinoj objavi izričito navedeno
drugačije.
6.2. Prodavatelj jamči za svojstva robe koja su navedena u oglasima, katalozima i na internetskoj strani Prodavatelja.
6.3. Kupnja rabljenih ili izložbenih eksponata jasno je naznačena u
ponudi koju Kupac prima od Prodavatelja. Potvrdom ponude (izvršenjem
plaćanja) Kupac potvrđuje da je s navedenim svojstvima dobara upoznat
te da to prihvaća. U tom slučaju Prodavatelj ne jamči dostavu
predmeta u originalnoj ambalaži, već u primjerenoj ambalaži.

7. OPĆE O NAČINU PLAĆANJA
7.1. Društvo Ekosen d. o. o. Kupcu omogućava s teritorija Republike
Hrvatske da plati kupnju na sljedeće načine (za plaćanja iz
inozemstva vrijedi samo plaćanje 100 % predujma):

 • –  Uplate na transakcijski račun, uz poziv na broj naznačen na vrhu ponude.
 • –  S predračunom se možete obratiti svojoj banci i upitati za
  uvjete financiranja. Neke banke nude vrlo povoljne uvjete financiranja
  do 48 mjeseci.

– Plaćanje kreditnom karticom na POS terminalu u salonu (odnosi se
na kartice svih banaka, kod plaćanja karticom nema općeg popusta).

 • –  Obročno plaćanje karticom – Diners, Mastercard, Visa (kod plaćanja karticom nema općeg popusta).
 • –  Društvo u svojim poslovnicama ne posluje s gotovinom.Društvo
  EKOSEN d.o.o. Kupcu omogućuje plaćanje kupoprodajne cijene pod
  uvjetima navedenima u ovim općim uvjetima:

  7.2. Plaćanje se izvršava isključivo u eurima ili, u slučaju da
  je sjedište Prodavatelja izvan Euro-zone, u valuti koja predstavlja
  valjano sredstvo plaćanja u državi sjedišta Prodavatelja.
  7.3. Kod izbora plaćanja po predračunu ili izvršenjem izravnog
  bankarskog prijenosa, Kupac ima pravo na dodatni popust od 3 %. Iznos
  općeg popusta te iznos koji je potrebno uplatiti navedeni su na ponudi
  koju Kupac prima od Prodavatelja.

  7.4. Fizičke osobe imaju mogućnost plaćanja ponude u dva dijela u omjeru 60 : 40, ukoliko od Prodavatelja naruče i

  izvedbu montaže. 60 % uplate Kupcu jamči otvaranje radnog naloga i predaju naloga jednome od službenih montera

  Prodavatelja. Kupac se obvezuje preostalih 40 % poravnati na dan
  montaže. U slučaju odabira mogućnosti plaćanja u omjeru 60 : 40,
  Kupac nema pravo na opći popust od 3 %.

  7.5. Kod izbora plaćanja debitnom karticom ili kakvom drugom
  karticom koja omogućava obročno plaćanje, Kupac nema pravo na 3 %
  općeg popusta.

  7.6. Pravne osobe kupnju mogu potvrditi podnošenjem službene
  narudžbenice ili izravnim prijenosom kupoprodajne cijene na tekući
  račun Prodavatelja. U oba slučaja Kupac ima pravo na 3 % općeg
  popusta.
  7.7. U slučaju potvrde kupnje pravnih osoba pomoću narudžbenice,
  vrijede oni rokovi plaćanja koji su posebno ugovoreni pod uvjetima
  plaćanja, a koji moraju biti navedeni i na predmetnoj narudžbenici.
  7.8. Kupac je suglasan da Prodavatelj ima pravo, u slučaju sumnje u
  zloporabu kakvoga načina plaćanja, po svojoj prosudbi svaku spornu
  transakciju bez prethodne obavijesti Kupca predati na rješavanje
  nadležnim organima.
  7.9. Kupac je upoznat i suglasan je s time da njegov izvođač platnih
  transakcija radi ispunjenja obveza Kupca u vezi s kupoprodajom prema
  ovim općim uvjetima može Kupcu zaračunati troškove koji Prodavatelju
  nisu poznati.

7.10. Kupac je suglasan da troškove iz prethodne točke snosi sam.
7.11. Ukoliko se radi o robi na koju se, prema posebnim propisima o
provedbi plaćanja poreza na dodanu vrijednost, primjenjuje niža stopa
poreza, Kupac, obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost,
izjavljuje da je on neposredan investitor te s time ovlašten na
obračun niže ili povratne stope poreza na dodanu vrijednost.

8. DOSTAVA DOBARA
8.1. Prodavatelj omogućuje dostavu kako na teritoriju Hrvatske, tako i na teritoriju EU, te dostavu u treće zemlje.
8.2. Poštarina do kupca na području Hrvatske je besplatna, osim za
artikle za koje je posebno napomenuto da je pri kupnji potrebno
doplatiti još i trošak dostave.
8.3. Poštarina u druge države EU i treće države obračunava se u
skladu sa službenim cjenicima pravne osobe koja će izvršiti dostavu.
8.4. Izbor dostavljača u nadležnosti je prodavatelja.

8.5. Prodavatelj smije, u slučaju saznanja o postojanju poteškoća u
izvršenju obveze plaćanja Kupca, prema svojoj slobodnoj procjeni
odložiti ili prekinuti dostavu ili izručenje već dostavljene robe do
potpunog izvršenja Kupčeve obveze isplate kupoprodajne cijene.
9. JAMSTVO ZA NEDOSTATKE PROIZVODA

9.1. Po kupnji robe Kupac od Prodavatelja prima službeni jamstveni
list. Jamstveni list Kupcu se uručuje zajedno s zaključnim računom
Prodavatelja ili pri predaji robe bez montaže, ili po izvršenoj
montaži kupljene robe.

 1. 9.2.  Uvjeti jamstva nalaze se na samom jamstvenom listu i određeni su za svaki pojedini predmet posebno.
 2. 9.3.  Za određene artikle Prodavatelj nudi mogućnost doplate za produljenje jamstvenog roka robe (dalje u tekstu:

produljeno jamstvo). U tom su slučaju za pitanja u kojima jamstvo
odstupa od općih uvjeta poslovanja, jamstvenih rokova ili zakonskih
odredbi mjerodavne odredbe produljenog jamstva.

9.4. Svako jamstvo valjano je samo uz ispunjenje zahtjeva na jamstvenom listu te uz predočenje jamstvenog lista i računa.
9.5. Ukoliko na dokumentima iz prethodne točke nema informacija o
produljenom jamstvu, u svakom se slučaju smatra da nema produljenog
jamstva.

9.6. Prodavatelj odgovara za stvarne nedostatke u skladu s odredbama
građanskog prava (Zakon o obveznim odnosima i Zakon o zaštiti
potrošača). Za potrošače vrijede odredbe zaštite potrošačkih
prava, i onda kada odstupaju od dalje navedenih odredbi.

 1. 9.7.  Prodavatelj Kupcu mora izručiti robu u skladu s ugovorom i odgovara za stvarne nedostatke svog ispunjenja.
 2. 9.8.  Za stvarni nedostatak (definicija nedostatke, popravak nedostatka, rok za popravak nedostatka, obavijest o

postojanju nedostatka, dužnost prodavatelja za otklanjanjem
nedostatka…) vrijede odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o
zaštiti potrošača.
9.9. Obavijest o stvarnim nedostatcima Kupac Prodavatelju mora dati
pismenim putem, i to putem pošte poslane na adresu sjedišta Društva
ili putem elektroničke pošte: podrska@ekosen.hr.

10. ODUSTANAK OD UGOVORA
10.1. Pravna pravila o odustanku od ugovora kod kupnje na daljinu:

Potrošač pri kupnji na daljinu ima pravo, bez navođenja razloga u
roku 14 dana odustane od sklopljenog ugovora. Rok za odustanak istječe s
14. danom:

 • –  od dana kada Kupac ili treća osoba, koja nije prijevoznik te ju je imenovao Kupac, preuzme u fizički posjed robu;
 • –  od dana kada Kupac ili treća osoba, koja nije prijevoznik te ju
  je imenovao Kupac, preuzme u fizički posjed posljednji komad robe,
  obuhvaćen kupoprodajnim ugovorom, ukoliko se radi o ugovoru koji
  sadržava više komada robe a koje Kupac naručuje u jednoj narudžbi;

– od dana kada Kupac ili treća osoba, koja nije prijevoznik te ju je
imenovao Kupac, preuzme u fizički posjed posljednju pošiljku ili
komad robe, ukoliko se dostava robe sastoji od više pošiljki ili
komada;
– od dana kada Kupcu predan račun ili jamstveni list – u slučaju
Prodavateljeve izvedbe montaže, odnosno montaže po službenom
Prodavateljevom monteru.

10.2. Za uvažavanje prava na odustanak potrošač, odnosno, Kupac
mora nedvosmislenom izjavom obavijestiti Prodavatelja, ili pisanim putem
putem pošte na adresu službenog sjedišta društva: EKOSEN d. o. o.,
Jaruščica 11, 10000 Zagreb, ili pismom na elektroničku adresu:
info@ekosen.hr o svojoj namjeri da odustane od predmetnog ugovora. Rok
se smatra ispoštovanim ukoliko je obavijest u vezi s korištenjem prava
kupca na odustanak u skladu s rokom navedenim u prijašnjoj točci.

10.3. Učinci odustanke od ugovora:
10.4. Ukoliko Kupac odustane od ugovora, Prodavatelj će mu, bez
nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije u roku 14 dana od
dana primitka obavijesti o odustanku od ugovora, vratiti svu primljenu
uplatu. Jedini trošak koji u vezi s odustankom od ugovora tereti
potrošača, odnosno, Kupca, jest trošak povrata robe. Robu je potrebno
vratiti prodavatelju odmah po poslanoj obavijesti o odustanku od
ugovora (kupnje) na adresu sjedišta

društva. Primljenu robu valja vratiti neoštećenu, nekorištenu, u
nepromijenjenoj količini te originalno zapakirano osim ukoliko je roba
uništena, pokvarena, izgubljena ili se njena količina umanjila bez da
je za to odgovoran Kupac. Kod vraćanja artikala za koji su korišteni
kuponi za popust, ti se iznosi smatraju iskorištenim popustom te se u
povratu ne vraćaju. Vraća se isključivo uplaćeni iznos.

11. KAPARA
Kod 60 %-tnog avansa iznos za uplatu umanjen je za 200 EUR kapare.
Ukoliko plaćanje nije izvršeno, potrebno je izraditi novu ponudu s
novim uvjetima plaćanja.
Kod 100 %-tnog avansa iznos za uplatu umanjen je za 200 EUR kapare te je
uračunat opći popust od 3 %. Ukoliko plaćanje nije izvršeno,
potrebno je izraditi novu ponudu s novim uvjetima plaćanja. Uplaćeni
iznos u visini od 200 EUR predstavlja kaparu za priloženu ponudu. Kupac
je dužan uplatiti cjelokupni iznos ponude, za koju je uplatio kaparu, u
roku 6 mjeseci od dana plaćanja kapare. Pri uplati cjelokupnog iznosa
ponude, kapara se uračunava u iznos kupovne cijene. Ukoliko cjelokupni
iznos ponude nije podmiren po isteku 6 mjeseci od dana plaćanja kapare,
smatrat će se da je Kupac odustao od ugovora. Svaka ugovorna strana
može odustati od ugovora. Ugovorne strane su suglasne da se, u slučaju
odustanka od ugovora, kapara ima smatrati odustatninom. Ako od ugovora
odustane strana koja je dala kaparu (Kupac), gubi je, a ako odustane
strana koja je kaparu primila (Prodavatelj), vraća je u dvostrukom
iznosu (Članak 307. Zakona o obveznim odnosima.).
Kapara vrijedi samo za fizičke kupce s područja Republike Hrvatske.

12. STOPA PDV

 1. 12.1.  Vrijedi opća stopa PDV-a, i to 25 %.
 2. 12.2.  Kupci pravne osobe imaju pravo na odbitak pretporeza, tj. stope PDV-a prema odredbama Zakona o porezu

na dodanu vrijednost.

13. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA
13.1. Do potpune isplate kupoprodajne cijene, odnosno podmirenja svih obveza Kupca, roba ostaje u vlasništvu Prodavatelja.
13.2. Robu nad kojom Prodavatelj zadržava vlasništvo Kupac mora
čuvati i s njom postupati pažnjom dobrog gospodara odnosno dobrog
gospodarstvenika. O svakoj promjeni mjesta na kojem se roba nalazi, kao i
o polaganju prava Kupca ili trećih osoba, a osobito o mogućoj
zapljeni, Kupac mora Prodavatelja odmah, pisanim putem obavijestiti, a u
slučaju zapljene priložiti kopiju zapisnika o zapljeni. Nužne
troškove otklanjanja posljedica zapljene ili polaganja prava ili
dostave na prvotno mjesto odlaganja robe snosi Kupac.
13.3. Kupac se obvezuje čuvati Prodavateljevo pravo vlasništva i u
slučaju da prodana roba dalje predaje trećim osobama, odnosno, ukoliko
je roba namijenjena trećim osobama. Ponajprije je Kupac dužan
izričito pisano obavijestiti daljnjega primatelja robe o pridržanom
pravu vlasništva Prodavatelja.

14. MONTAŽA I DEMONTAŽA ROBE NA STROP
14.1. Moguće nepredviđene poteškoće prilikom montaže uzrokovane
lošom izvedbom objekta i instalacija zaračunavaju se dodatno. Cijena
montaže uključuje spajanje na postojeću instalaciju u prostoriji. U
slučaju postavljanja nove instalacije, troškovi se zaračunavaju
dodatno.
14.2. Kupac potvrđuje da su ga djelatnici društva Ekosen d. o. o.
obavijestili o tome da je nosivost stropova na koje će biti
pričvršćeni IC grijaći paneli adekvatna te da će statički
podnijeti težinu panela bez kakvih deformacija ili drugih negativnih
učinaka na stropnu konstrukciju. Kupac potvrđuje da je strop izgrađen
sukladno projektnoj dokumentaciji i važećim tehničkim normativima i
standardima. Težine IC panela navedene su u ponudi.
Kupac je upoznat s time da ni društvo Ekosen d. o. o., ni podizvođač
Ekosena – monter/električar, u slučaju montaže IC grijaćih panela na
strop (koji nije od armiranog betona već od građevinskog materijala
manje nosivosti: gipsane ploče, Knauf, Armstrong, drvo, trska, Monta,
cigleni moduli itd.), ne snose odgovornost ni za kvalitetu građevinskog
materijala, ni za izvedene građevinske radove prije montaže, kao niti
za nosivost stropa po montaži. U tom slučaju

Kupac snosi svu odgovornost u slučaju pada montiranoga IC grijaćeg panela zbog neprikladne nosivosti stropa
i posljedičnu materijalnu ili drugu, time uzrokovanu, štetu.
U slučaju vlastite montaže Kupac snosi svu odgovornost u slučaju pada
IC grijaćeg panela zbog neprikladne nosivosti stropa ili nestručne
montaže te posljedičnu materijalnu ili drugu, time uzrokovanu, štetu.

15. PRIJAVA REKLAMACIJE
15.1. Reklamaciju je potrebno prijaviti pisanim putem ili na
elektroničku adresu: podrska@ekosen.hr ili pisanom obavijesti putem
pošte poslanim na sjedište društva: EKOSEN d. o. o., Jaruščica 11,
Zagreb, te je obavezno istovremeno obavijestiti savjetnika/trgovaca koji
je Kupcu izradio ponudu.
15.2. U elektronskoj pošti ili pisanoj obavijesti poslanoj putem pošte
potrebno je uz opis reklamacije dostaviti i kopije računa i jamstvenog
lista.
15.3. Vrijeme za rješavanje reklamacije određen je zakonom.

16. VIŠA SILA
Prodavatelj ne preuzima odgovornost za ikakvu štetu, kašnjenje ili
nedostatak u radu IC grijaćeg sustava Ekosen (IC panela i IR Sun
regulatora) te aplikacije IRSUN, koji su posljedica više sile ili
događaja na koje nije bilo moguće utjecati niti ih spriječiti ili
izbjeći.

17. ZAŠTITA PRIVATNOSTI
Politika zaštite osobnih podataka objavljena je na internetskoj strani
društva Ekosen d. o. o. u PDF dokumentu –
https://www.ekosen.hr/kolacici/

18. ODGOVORNOST PREMA OKOLIŠU
Poduzeće Ekosen d.o.o., po načelu proširene odgovornosti
proizvođača, svoje obveze koje proizlaze iz europskih direktiva
2002/96/ EC i 2006/66/EC provodi u okviru zajedničkog plana
gospodarenja otpadnom električnom i elektroničkom opremom poduzeća
Trigana d.o.o.

19. POSTUPANJE S ELEKTRIČNOM I ELEKTRONIČKOM OPREMOM I OTROVIMA
Simbol precrtanog kontejnera na proizvodu, njegovoj ambalaži ili u
uputama za uporabu znači da uređaj ne smijete odlagati u miješani
komunalni otpad, kao i da je stavljen u promet nakon 13. kolovoza 2005.
Vaša dužnost je da ga odložite na neko od posebnih zbirnih mjesta za
odvojeno prikupljanje otpada u sklopu lokalne komunalne službe. Otpadni
uređaj ili aparat možete predati i trgovcu ili distributeru neposredno
pri kupnji sličnog proizvoda. Time ispunjavate svoje zakonske
dužnosti i doprinosite zaštiti okoliša. Odvojeno prikupljanje i
recikliranje OEEO sprječava negativne posljedice zagađivanja okoliša i
nastajanje opasnosti po zdravlje, do kojih može doći zbog nepravilnog
odlaganja proizvoda; osim toga, omogućava se ponovna obrada materijala
iz kojih je proizvod sastavljen, ušteda energije i očuvanje prirodnih
izvora. Ukoliko proizvod koji želite baciti još uvijek radi, predajte
ga u jedan od centara za ponovnu uporabu. Time ćete mu produljiti
vijek trajanja i spriječiti da prijevremeno završi na otpadu.

20. VAŽENJE
Ovi opći uvjeti poslovanja važeći su te se primjenjuju od 3. srpnja 2024.